Čekejte prosím...

Jazykové úrovně španělštiny

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) – Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER):

 

 

Původní a plný název dokumentu zní Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER), do českého jazyka byl dokument přeložen pod názvem Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení (SERR) a je výsledkem více než 20 let trvajícího výzkumu.

Dokument existuje v 39 jazykových verzích. Česká verze s názvem Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme byla publikována Univerzitou Palackého v Olomouci (ISBN : 80-244-0404-4).

Kompletně do českého jazyka přeložená verze dokumentu je ke stažení na stránkách MŠMT, anglická verze je dostupná na stránkách Rady Evropy.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky je obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení znalostí všech hlavních jazyků v rámci Evropské unie. Vymezuje 3 základní úrovně užívání jazyka:

 • Uživatel základů jazyka - Principiante
 • Samostatný uživatel - Intermedio
 • Zkušený uživatel - Avanzado

Jednotlivé úrovně jsou rozděleny do celkem 6 stupňů pokročilosti – A1, A2, B1, B2, C1, C2 – od nejnižší úrovně A1 po nejvyšší úroveň C2, přičemž v každé úrovni jsou hodnoceny všechny 4 základní jazykové dovednosti – poslech, čtení, mluvení a psaní i praktická znalost gramatiky a slovní zásoby.


A1 - Úplný začátečník - Acceso

 • Uživatel jazyka rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí je používat. 
 • Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se osobních údajů, rodiny a bezprostředního okolí a umí na ně odpovídat.
 • Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
 • Zvládne napsat jednoduchý a stručný text.

POROZUMĚNÍ

 • Čtení
  Se znalostmi na této úrovni rozumíte známým slovům a velmi jednoduchým větám, např. na plakátech, vývěskách nebo v katalozích.
 • Poslech
  Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, tak rozumíte základním slovům a zcela základním frázím týkajících se Vaší osoby, rodiny a bezprostředního okolí.

MLUVENÍ

 • Ústní interakce
  Se znalostmi na úrovni A1 se umíte jednoduchým způsobem domluvit, je-li Váš partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat. Umíte klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají vašich základních potřeb.
 • Samostatný ústní projev
  Na této úrovni zvládnete jednoduchými frázemi popsat lidi, které znáte, a stejně tak místo, kde žijete.

PSANÍ

 • Písemný projev
  Umíte napsat jednoduchý a stručný text na pohlednici (např. pozdrav z dovolené). Zvládnete vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, např. své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.

 

A2 - Začátečník - Plataforma

 • Uživatel jazyka dokáže porozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají, tzn. informace o své osobě, rodině, nakupování, místopisu a zaměstnání. 
 • Zvládne číst a rozumí krátkým jednoduchým textům.
 • Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. 
 • Zvládne napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb.

POROZUMĚNÍ

 • Čtení
  Na této úrovni zvládnete číst krátké jednoduché texty. Dále umíte vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či jízdních řádech. Rozumíte krátkým jednoduchým osobním dopisům. Pro zlepšení své úrovně doporučujeme četbu v cizím jazyce.
 • Poslech
  Při zvládnutí jazykové úrovně A2 rozumíte frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. základní informace o své osobě a vaší rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážete pochopit smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

MLUVENÍ

 • Ústní interakce
  Na této úrovni umíte komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnete velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle ještě nerozumíte natolik, abyste konverzaci sám/a dokázal/a udržet.
 • Samostatný ústní projev
  Umíte použít řadu frází a vět, abyste jednoduchým způsobem popsal/a vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

PSANÍ

 • Písemný projev
  Po osvojení si jazykové úrovně A2 umíte napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se Vašich základních potřeb. Zvládnete napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování.

 

B1 - Mírně pokročilý - Umbral

 • Uživatel jazyka rozumí hlavním myšlenkám písemného či ústního projevu, jež se týkají běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. 
 • Dokáže si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví.
 • Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. 
 • Zvládne popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

POROZUMĚNÍ

 • Čtení
  Na této úrovni rozumíte textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k Vaší práci či škole. Rozumíte popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.
 • Poslech
  Se znalostmi na úrovni B1 rozumíte hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkáváte v práci, ve škole či ve volném čase. Rozumíte smyslům mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi Vašeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

MLUVENÍ

 • Ústní interakce
  Umíte si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážete se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou vám známa, o něž se zajímáte nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).
 • Samostatný ústní projev
  Na úrovni B1 umíte jednoduchým způsobem spojovat fráze, abyste popsal/a své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umíte stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Zvládnete vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

PSANÍ

 • Písemný projev
  Umíte napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znáte nebo která vás osobně zajímají. Bez problémů napíšete osobní dopisy popisující osobní zážitky a dojmy.

 

B2 - Středně pokročilý - Avanzado

 • Uživatel  jazyka dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. 
 • Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.
 • Umí napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

POROZUMĚNÍ

 • Čtení
  Se znalostmi na této úrovni rozumíte článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumíte textům současné prózy.
 • Poslech
  Rozumíte delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znáte. Rozumíte většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rovněž rozumíte většině filmů ve spisovném jazyce.

MLUVENÍ

 • Ústní interakce
  Na úrovni B2 se dokážete účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážete se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.
 • Samostatný ústní projev
  Dokážete se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti Vašeho zájmu. Umíte vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. 

PSANÍ

 • Písemný projev
  Jsou-li Vaše znalosti na této úrovni dokážete napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s vašimi zájmy. Umíte napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedete zdůraznit, čím jsou pro vás události a zážitky osobně důležité.

 

C1 - Výše pokročilý - Dominio operativo eficaz

 • Uživatel jazyka se umí plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů.
 • Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná jejich významy.
 • Dokáže jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. 
 • Zvládne vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

POROZUMĚNÍ

 • Čtení
  Se znalostmi na této úrovni rozumíte dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jste schopni ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumíte odborných článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k Vámi známému oboru.
 • Poslech
  Rozumíte delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumíte televizním programům a filmům.

MLUVENÍ

 • Ústní interakce
  Na úrovni C1 se umíte vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umíte používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Zvládáte přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.
 • Samostatný ústní projev
  Umíte jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

PSANÍ

 • Písemný projev
  Se zvládnutou úrovní C1 se umíte jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umíte psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuje za nejdůležitější. Dokážete zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

 

C2 - Pokročilý - Maestría

 • Uživatel jazyka snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte.
 • Dokáže shrnout a vysvětlit informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže obhájit svůj názor. 
 • Umí se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

POROZUMĚNÍ

 • Čtení
  Na úrovni této úrovni snadno přečtete všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.
 • Poslech
  Na úrovni C2 bez potíží rozumíte jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud máte trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemáte potíže mu rozumět ani tehdy, mluví-li rychle.

MLUVENÍ

 • Ústní interakce
  S touto úrovní se dokážete zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Dobře znáte idiomatické a hovorové výrazy. Umíte se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazíte-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážete svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou.
 • Samostatný ústní projev
  Umíte podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

PSANÍ

 • Písemný projev
  Umíte napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážete napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Zvládnete napsat resumé a recenze odborných nebo literárních prací.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK